අප ගැන පාඨක ඔබේ අදහස්

       Reader's Comments       


අප ගැන පාඨකයින්ගේ අදහස්.. 

Reader's Comments - வாசகர் கருத்துகள்


Fathima Rizmiya 

Housewife . 

අස්සලාමුඅලෙයිකුම්!.

ඉස්ලම් වැලඳගත් නවක මුස්ලිම්වරියක් ලෙස SRMI center(CFCC)  සම්බන්ධව මගේ අදහස දක්වන්නට කැමැතියි.

ඇත්තටම මෙය ඉතාමත්ම අගය කලයුතු මෙහෙවරකි. විශේශයෙන්ම අපගේ සමාජය තුල නවක මුස්ලිම්වරුන්ට සිදුවන අසාධාරණයන් ගැන කිසිම මාධ්‍යයක් සැලකිලිමත් නොවන මෙවන් වකවානුවක මෙයින් අපට ලොකු ආරක්ශාවක් දැනෙනවා. අපි තනිවෙලා නැහැ කියල හිතෙනවා. හිතට ලොකු ශක්තියක් ඇති කරගන ඉස්ලාමීය කාන්තාවක් ලෙසින් ජීවත් වෙන්න ලොකු දහිරියක් ඇති වෙනවා.. නිසි ආරක්ශාවක් , නිසි මග පෙන්වීමක්  නොමැති හේතුවෙන් මම දන්න සමහර  නවක මුස්ලිම් සහෝදරියන් ඉස්ලාම් හැර ගිය අවස්ථා මම දැක තියෙනවා. එයට මූලික හේතුවක් ලෙස මම දකින්නේ සමාජයේ  තනිවීමත්, නිසි ආරක්ෂාවක් නොමැතිකමත් වගේ කාරනාවන්ය.

අල්හම්දුලිල්ලාහ් . දැන් අපි ශක්තිමත් කියලා හිතෙනවා..

දැන් සමාජයේ කාටවත් එයාලට හිතූ මනාපෙට අපිට අසාධාරණකම් කරන්න බැරි වෙයි කියාත් මට හිතෙනවා.. එයට හේතුව, පළමුව අල්ලාහ්ත් අපිව ආරක්ෂා කරනව වගේම අල්ලාහ් ගේ දයාවෙන් පහල වන මෙවැනි මධ්‍යාස්ථාන මගින් ද අපට ආරක්ශාව සැලසෙනවා.

මෙවැනි විශාල මෙහෙවරකට දායකත්වය ලබා දෙන මෙම නවක මුස්ලිම් සහෝදරවරුන්ට අල්ලාහ්ගේ දයාව සහ අභිවෘධිය ලැබේවා, ඒ වගේම මරනින් මතු ඔවුනට ජන්නතුල් ෆිර්දවුස් ලබා දෙත්වායි   කියාත් මම අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

අල් හම්දුලිල්ලාහ්..

2.9.2017

THANK YOU FOR WATCHING OUR WEB PAGE