වක්තෘවරුන් ගැන පොදුවේ සඳහන් වන අල්-කුර්ආන් වාක්‍යයන්

The Qur'anic verses that commonly refer to prophets

පැහැදිලි රූපසටහනක් ලබා ගැනීම සඳහා Download හෝ විවෘත කරගන්න 

Next - (01) Prophet Adam