4) අනුමාතෘකා 55-70 පිටු 310-388 දක්වා

09/03/2020

55). මෙලොව සැපතට ඇල්ම නොකිරීමේ මහිමය, එයින් ඈත්වීමට හා දිළිඳුකමේ මහිමය. 310