3) අනුමාතෘකා 38-54 පිටු 217-305 දක්වා

10/03/2020

38). බිරිඳ, දරුවන් හා තම භාරයේ සිටින අය අල්ලාහ්ට අවනත වීම පිළිබඳව ඔවුනට නියෝග කිරීමේ අනිවාර්ය භාවය, අල්ලාහ්ට විරුද්දව කටයුතු කිරීමෙන් ඔවුන් වැලැක්වීම, සාරධර්ම ඉගැන්වීම හා තහනම් කරනු ලැබූ පාප ක්‍රියාවලින් වැලැක්වීම. 217-219

39). අසල්වැසියාගේ අයිතීන් සහ ඔහුගේ යහපත අපේක්‍ෂා කිරීම. 219-222

40). දෙමව්පියන් සමඟ යහ අයුරින් කටයුතු කිරීම(රැකබලාගැනීම), නෑදෑ හිතවතුන් සමඟ සම්බන්දකම් පවත්වා ගැනීම. 223-236

41). දෙමාපියන්ට හිංසා කිරීම සහ නෑදෑ සම්බන්දකම් බිඳ දැමීමේ තහනම. 237

42). මවගේ, පියාගේ, ඥාතීන්ගේ හා බිරිඳගේ මිතුරන් සහ ගරුබුහුමන් ලැබිය යුත්තන් සමග යහපත් ලෙස කටයුතු කිරීමේ මහිමය. 240

43). අල්ලාහ්ගේ රසූල්(ﷺ) තුමානන්ගේ පව්ලේ අයට ගරු කිරීම හා ඔවුන්ගේ මහිමයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම.243

44). දැනුමැත්තන්ටත් වැඩිහිටියන්ටත් විද්වතුන් හා යහපත් පුද්ගලයන්ටත් ගරු කිරීම අනෙක් අයට වඩා ඔවුන්ට මුල්තැන ලබා දීම, ඔවුන්ගේ ගුණ කතා කිරීම, ඔවුන්ගේ තරාතිරම හෙලිකිරීම. 246  

45). වැදගත් අය මුණ ගැසීම, ඔවුන් සමග වාඩිවීම, මිත්‍රකම් පැවැත්වීම, ආදරය කිරීම, ප්‍රාර්ථනා කරන ලෙස ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලීම හා වැදගත් ස්ථාන නැරඹීම. 252 

46). අල්ලාහ් වෙනුවෙන් ආදරය කිරීමේ හා ඒ සදහා සෙසු අය දිරිගැන්වීමේ මහිමයත්, තම හිතවතුන්ට තමන් ඔවුන්ට කැමති බව දන්වා සිටීම හා එය දන්වා සිටි විට ඔහුට ඔවුහු ප්‍රකාශ කල යුත්තේ කුමක්ද? 261

47). අල්ලාහ් තම ගැත්තාට ආදරය කරන බවට (අදාල) සලකුණු හා අල්ලාහ්ගේ ආදරය ලබා ගැනීමට දිරිගැන්වීමත් එය ලබා ගැනීමටත් උත්සහ කිරීමත්. 266

48). යහපත් අයට ද දුබල හා දුප්පත් අයට ද හිංසා කිරීම ගැන අවවාද කිරීම. 269

49). බාහිර පැවැත්ම අනුව මිනිසුනට අල්ලාහ්ගේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඔවුන්ගේ අභයන්තරය අල්ලාහ් වෙත භාර කිරීම. 270

50). අල්ලාහ්ට බිය වීම- 274

51). අල්ලාහ්ට ආදරය කිරීම- පිටු අංක 282

52). අල්ලාහ්ට ආදරය කිරීමේ මහිමය- 301

53). බිය හා ආදරය යන දෙක අතර සම්බන්ද කිරීම

54). අල්ලාහ්ට බියෙන් හැඬීමේ මහිමය