Prophet Yahya (John Baptist)

15/04/2020

22. Zakariya (Zachariah) (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ) & (23). Yahiya (John the Baptist) (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ) 

මෙම පිටුව සංවර්ධනය කරමින් පවතී...