ගෙවුනු ඊද් අල් අද්හා පිළිබඳව නවක මුස්ලිම් වරයන්ගෙන් කෙරෙන කෙටි විමසීමකි.

SRMI Center සැම විටම නවක මුස්ලිම් ඔබගේ දුක සැප බෙදාගෙන අපගේ ඉස්ලාමීය ගමන ඉදිරියට යාමට උත්සහ ගනී. 

මෙයද තවත් එවන් අවස්තාවකි. ඔබලාගේ සැබෑ තත්වය වටහා ගැනීමටද මෙය පිටිවහලක් විය හැකිය් කියා අප විශ්වාස කරන්නෙමු. හැකි තරම් අවංකව පිලිතුරු සපයන්න. 

මෙවැනි කටයුතු වලදී විශේශයෙන්ම ඔබලාගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ශා කිරීමට සැම විටම අප බැදී සිටින බවද මෙහිදී නැවත සදහන් කරන්නෙමු.

නවක මුස්ලිම් මම 2019 Eid Al Adha ගත කල අයුරු  

පිලිතුරු එකක් හෝ කිහිපයක් තෝරා ලකුනු කරන්න.