නවක මුස්ලිම්වරයන්ගේ පුස්තකාලය
The library of new Muslims  

දැනුම ලබාගැනීම සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුටම යුතුකමකි 

 Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim