ඉස්ලාමය සම්බන්ධ මූලික සිංහල පොත්
Basic Islamic books - Sinhala 

ඔබට Download කරගත හැකි පොත් 

ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක්  

ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන පාඩම් 

පිරිසිදුකම හා නැමදුම 

මුස්ලිම් ස්ත්‍රියට ග්‍රන්ථයක්

දයාබර අම්මේ

අවසාන දිනය

ඉස්ලාමයේ මුලික ප්‍රතිපත්ති

මිනිසාගේ වැදගත්කම

මුස්ලිම්වරුන් සදහා මාර්ගෝපදේශයක්

ඉස්ලාම් ගැන කෙටි මගපෙන්වීමක්

ස්ථීර පැවැත්ම සඳහා මගපෙන්වීම්

සලාත්

මුස්ලිම් අත්පොත

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් හි තේරුම

අඳුරෙන් එළියට

සත්‍ය ආගම

ඉස්ලාම් නීති රීතින් හා සාරධර්ම

ඉස්ලාම්හි යහපත් ගුණධර්ම

පාපොච්චාරණය

ඉස්ලාමීය නීති ව්‍යූහය

කියාමත් දිනයේ පෙරනිමිති